Historiek

Deze site is het vervolg op de steeds verdergaande sensibilisering van de uitzendsector voor het thema diversiteit. We overlopen graag met u even de vorige stappen.

 • In 1995 doet J. Delors een oproep om het Europees Manifest van Ondernemingen tegen Sociale Uitsluiting te ondertekenen. De uitzendsector is de eerste sector die hierop ingaat.
 • In navolging hiervan wordt in 1995 – 1996 een brochure gepubliceerd: 'Preventie van rassendiscriminatie tegenover uitzendkrachten – migranten'.
 • De gedragscode ter preventie van rassendiscriminatie wordt opgenomen in de cao van 7/5/1996 en wordt algemeen bindend verklaard door het KB van 9/9/1996.
 • Stichting Interim vzw wordt opgericht in 1996. De belangrijkste doelstelling van deze vzw is het promoten van de sociale rol van uitzendarbeid. Het VIB-project (Vlaams Interim Brugproject, de voorloper van Vooruitzenden) ondersteunt de samenwerking tussen uitzendkantoren en sociale actoren in Vlaanderen met als doel de tewerkstelling van kansengroepen via de uitzendsector te bevorderen.
 • Federgon, de beroepsfederatie van de uitzendsector, en de Vlaamse Administratie Werk schrijven in 1998 een 10-stappenplan uit om de aanwerving van personeel van vreemde nationaliteit of van vreemde afkomst te bevorderen.
 • Federgon Vlaanderen ondertekent het protocol van samenwerking over non-discriminatie in maart 2001.
 • 40 leden van Federgon tekenen in Brussel Het Charter van Diversiteit.
 • In november 2001 wordt het Pact van Vilvoorde gesloten tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners. Daarin wordt een duidelijk engagement opgenomen voor een verhoging van de arbeidsdeelname zodat het recht op volwaardige arbeid voor iedereen daadwerkelijk gestalte krijgt. In 2002 volgt de platformtekst voor het bevorderen van personen van allochtone afkomst. Een jaar later wordt de platformtekst voor de bevordering van personen met een arbeidshandicap gepubliceerd.
 • In 2002 sluiten de sociale partners een eerste sectorconvenant met de Vlaamse Regering. Dit is meteen ook de start van Vooruitzenden, die heel wat acties omtrent diversiteit opstart:
 • Er zijn infosessies over de tewerkstellingsmogelijkheden van specifieke groepen allochtonen die een arbeidskaart nodig hebben.
 • Uitzendconsulenten krijgen opleidingen over het vernieuwde 10-stappenplan.
 • Het thema 'diversiteit' blijft hoog op de agenda staan. Zo zijn er opleidingen over omgaan met diversiteit, interculturele communicatie, het afsluiten van diversiteitsplannen, enzovoort.  In 2007 gaan via de acties van Vooruitzenden 5.563 uitzendkrachten aan de slag, wat het engagement met de Vlaamse regering ruim overstijgt.
 • In 2006 richten de sociale partners van de uitzendsector het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU) op. Sindsdien valt Vooruitzenden onder het VFU, een paritaire organisatie.